• Kritériá

     • Podmienky prijímania detí do materskej školy pre žiakov s autizmom


       

      V súlade s §59 zákona MŠ SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky č.306/2008 Z.z. o materskej škole v znení neskorších predpisov a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/ v znení neskorších predpisov, riaditeľka školy po prerokovaní na pedagogickej rade, rade školy a so súhlasom zriaďovateľa, určuje na školský rok 2021/2022 tieto podmienky prijímacieho konania:

      • do Materskej školy pre žiakov s autizmom, Vojenská 13, Košice, prijímame deti od troch do šiestich rokov a sú deťmi s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím alebo bez mentálneho postihnutia,

      • Na predprimárne vzdelávanie prednostne prijímame deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

      • Dieťa do materskej školy bude prijaté na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ktorú podáva riaditeľke materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa,

      • Zároveň k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy pre deti s autizmom sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a lekárske potvrdenie od detského psychiatra s určenou diagnózou F84.

      • Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie obsahuje údaje podľa § 11 ods. 6 písm. a) prvého bodu až šiesteho bodu a písm. b).

      • Písomné žiadosti o prijatie do materskej školy prijímame pre nasledujúci školský rok 2021/2022 priebežne poštou na riaditeľstve Spojenej školy, Vojenská 13, Košice,

      • Zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia môže materskej škole doručiť žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie aj prostredníctvom

      a)elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy alebo

      b)elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

      • Riaditeľka materskej školy rozhoduje o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podľa osobitného predpisu.

      • O prijatí dieťaťa rozhodne riaditeľka školy do 15. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať.

      • V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže riaditeľka materskej školy určiť adaptačný pobyt, ktorý nesmie presiahnuť jeden rok.

      • Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa formou pravidelného denného dochádzania v pracovných dňoch v rozsahu najmenej štyri hodiny denne, okrem času školských prázdnin; tým nie je dotknuté právo tohto dieťaťa zúčastňovať sa na predprimárnom vzdelávaní aj v čase školských prázdnin.

       

      Tlačivá:
      Žiadosť o prijatie do materskej školy:  Ziadost-o-prijatie_MS_(1).docx

      Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťaVyjadrenie-lekara_MS_(4).docx