• Materská škola pre deti s autizmom

    • ZÁPIS

     do materskej školy pre deti s autizmom

      

     Vážení rodičia a zákonní zástupcovia detí, oznamujeme Vám, že

     v dňoch 23.05. a 24.05.2023

     v čase od 8,20 hod. – do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do 16,00 hod.

     budeme mať zápis detí do materskej školy pre deti s autizmom.

     Rodičia a zákonní zástupcovia detí, ktorí už skôr kontaktovali riaditeľstvo školy, budú telefonicky oslovení vedením školy na dohodnutie konkrétneho času zápisu.

     Na zápise sa zúčastnia obaja zákonní zástupcovia dieťaťa.

      

     K zápisu je nutné priniesť:

     • Žiadosť o prijatie do MŠ / tlačivo je na web stránke školy
     • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa / tlačivo je na web stránke školy
     • rodný list dieťaťa
     • závery z pedopsychiatrického vyšetrenia
     • závery z psychologického a špeciálno-pedagogického vyšetrenia z Centra poradenstva a prevencie.

      

     V Košiciach, 05.05.2023                                                                              vedenie školy

      

      

     Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole

     Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti podľa § 59 a 59a školského zákona.

     Pri prijímaní detí do materskej školy sa musia dodržiavať zásady:

     • rovnoprávnosti prístupu k výchove a vzdelávaniu [§ 3 písm. c) školského zákona],
     • inkluzívnosti vzdelávania [§ 3 písm. d) školského zákona] a
     • zákazu akýchkoľvek foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie [§ 3 písm. e) školského zákona].

     Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. V nadväznosti na skutočnosť, že dieťa od dvoch rokov veku možno prijať len výnimočne, riaditeľ materskej školy nesmie pri prijímaní uprednostniť deti mladšie ako tri roky (pričom stále ide o deti od dvoch rokov) pred prijatím starších detí.

      

     Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

     Predprimárne vzdelávanie je povinné pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole.

     Plniť povinné predprimárne vzdelávanie musí každé dieťa, ktoré do 31. augusta (vrátane):

     • dovŕši päť rokov veku, t. j. dieťa podľa § 28a ods. 1 školského zákona,
     • dovŕši päť rokov veku a povinné predprimárne vzdelávanie plní formou individuálneho vzdelávania, t. j. dieťa podľa § 28b ods. 2 školského zákona,
     • dovŕši šesť rokov veku, ale nedosiahlo školskú spôsobilosť, t. j. dieťa podľa § 28a ods. 3 školského zákona – toto dieťa bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania ešte jeden školský rok,
     • nedovŕši päť rokov veku, ale jeho zákonný zástupca k žiadosti o vedenie dieťaťa ako dieťaťa  plniaceho povinné predprimárne vzdelávanie predloží súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast, t. j. deti podľa § 28a ods. 5 školského zákona,
     • dovŕši päť rokov veku, ale zo zdravotných dôvodov je oslobodené od povinnosti dochádzať do materskej školy, lebo mu jeho zdravotný stav neumožňuje vzdelávať sa, t. j. dieťa podľa § 28a ods. 6 školského zákona.

     Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole

     Dieťa sa do materskej školy prijíma vždy len na základe písomnej žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (ďalej len „žiadosť“), nie „preložením“ ani „preradením“ z inej materskej školy.

     Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia (ďalej len „zákonný zástupca“) spolu so žiadosťou predkladá aj

     • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa (ďalej len „potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti“). Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie je potvrdením o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením o jeho zdravotnej spôsobilosti absolvovať predprimárne vzdelávanie: - v „bežnej“ materskej škole, - v špeciálnej triede „bežnej“ materskej školy alebo - v materskej škole pre deti so ŠVVP.

     Pre úspešné absolvovanie predprimárneho vzdelávania každého dieťaťa je nevyhnutné, aby potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti obsahovalo všetky dôležité skutočnosti o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré môžu mať vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa pri jeho predprimárnom vzdelávaní, ako aj vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia ostatných detí, ktoré sú vzdelávané v príslušnej materskej škole. 

     Všeobecný lekár pre deti a dorast sa pri vydávaní potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti riadi podľa § 24 ods. 7 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“), v ktorom je ustanovené: „Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní, vydá rodičovi, poručníkovi, opatrovníkovi, fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorej bolo dieťa zverené na základe rozhodnutia súdu podľa osobitného predpisu alebo osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do starostlivosti podľa osobitného predpisu, ošetrujúci lekár. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa na pobyt v kolektíve predkladá zástupca dieťaťa pred prvým vstupom dieťaťa do predškolského zariadenia.“ Žiadny právny predpis neustanovuje lehotu platnosti potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti.

     Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami k žiadosti o prijatie do MŠ pre deti s autizmom priloží aj:

     • vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a
     • odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast
     • potvrdenie   PVP (pervazívnej vývinovej poruchy) pedopsychiatrom.

      Z vyjadrenia príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, ako aj z odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast má byť jednoznačné, či odporúčajú prijatie tohto dieťaťa so ŠVVP:

     • do „bežnej“ materskej školy a zaradenie do triedy spolu s ostatnými deťmi,
     • do „bežnej“ materskej školy a jeho zaradenie do špeciálnej triedy alebo
     • do materskej školy pre deti so ŠVVP.

     Vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia

     Na rozdiel od potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti, ktoré zákonný zástupca predkladá spolu so žiadosťou, písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, podľa § 24 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z. predkladá zákonný zástupca materskej škole až po prijatí dieťaťa, a to:

     • pred prvým vstupom dieťaťa do materskej školy a
     • vždy po neprítomnosti dieťaťa v materskej škole dlhšej ako päť kalendárnych dní.

     Toto písomné vyhlásenie sa v praxi nazýva aj ako „vyhlásenie o bezinfekčnosti alebo o bezpríznakovosti“.

     Vyhlásenie o bezinfekčnosti (o bezpríznakovosti) podľa § 24 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z. nesmie byť staršie ako jeden deň.

     Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy môže zákonný zástupca podať na formulári vytvorenom materskou školy, ale aj napr. formou ručne napísanej žiadosti.

     Spôsob podania žiadosti

     Zákonný zástupca môže podať žiadosť:

     • osobne,
     • poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy,
     • e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu.

     Podľa § 59 ods. 6 školského zákona môže zákonný zástupca materskej škole doručiť žiadosť aj prostredníctvom:

     a) elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy8 ) alebo

     b) elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

      

     • Dieťa je do materskej školy prijaté len vtedy, ak riaditeľ materskej školy vydal rozhodnutie o: - prijatí dieťaťa do materskej školy,
      • prijatí dieťaťa na adaptačný pobyt alebo prijatí na diagnostický pobyt, alebo
      • prijatí dieťaťa do materskej školy, v ktorom určil adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt.

      

     Do materskej školy sa deti prijímajú priebežne alebo pre nasledujúci školský rok. Priebežne, počas školského roka, sa deti prijímajú vtedy, ak je v materskej škole voľná kapacita.

      

     Ak sa prijíma dieťa k začiatku školského roka, o prijatí dieťaťa do materskej školy rozhodne riaditeľ každej materskej školy do 30. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať.

     V závislosti od aktuálnych kapacitných možností konkrétnej materskej školy, riaditeľ materskej školy v rámci procesu prijímania dieťaťa do materskej školy rozhodne:

      • o prijatí dieťaťa do materskej školy alebo
      • o neprijatí dieťaťa do materskej školy.

      

     Žiadosť sa podáva v čase od 1. mája do 31. mája. Riaditeľ materskej školy po dohode so zriaďovateľom určí konkrétne miesto a konkrétny termín podávania žiadostí pre nasledujúci školský rok.

      

     Tlačivá:
     Žiadosť o prijatie do materskej školy:  Ziadost-o-prijatie_MS_(1).docx

     Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťaPotvrdenie_zdravotny_stav_dietata_prijimanie.docx