• Výchovný poradca

   • Na pozícii výchovného poradcu v našej škole pracuje: Mgr. Eva Straková.

    Konzultačné hodiny výchovného poradenstva: štvrtok od 11:00 do 15:30

    Kontakt: 055 729 49 44

     

    Výchovný poradca funguje v 3 základných polohách:

    1. Ako ochranca a poradca žiakov, ich tútor – „tretí rodič“ :
     • vo výchove,
     • v profesijnej orientácii,
    2. Ako metodik a koordinátor výchovy v škole
    3. Ako poradca rodičov i ostatnej verejnosti.

     

    Cieľom práce výchovného poradcu je:

    1. plniť úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie mládeže, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí a mládeže,
    2. venovať osobitnú pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom s disfunkčnej, neúplnej rodiny, žiakom z detských domovov,
    3. zabezpečovať komplexný poradenský servis –  informačnú a poradenskú činnosť pre pedagogických zamestnancov, rodičov a žiakov, diagnostickú činnosť pre žiakov,
    4. poskytovať pomoc pri riešení otázok osobnostného, sociálneho a vzdelávacieho vývinu u žiakov,
    5. sprostredkovávať prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež,
    6. podieľať sa na realizácii prevencie sociálno-patologických javov mládeže v spolupráci s koordinátorom prevencie sociálno-patologických javov,
    7. aktívne sa zúčastňovať pracovných porád, seminárov a školení organizovaných pre výchovných poradcov.

    Pri optimalizácii a humanizácii výchovno-vzdelávacieho procesu uplatňuje intervenčné stratégie:

    • výcvikové programy – projekty , prednášky a besedy pre žiakov  so zameraním na kognitívny, sociálny a emocionálny vývin žiakov, prevenciu problémov v prospechu a správaní, osvojenie si adekvátnych metód samoučenia, rozvoj motivácie k učeniu,

     

    Projekty realizované v školskom roku 2022/23:

     

    1. Profesijná orientácia žiakov druhého stupňa ŠZŠ a ZŠ pre žiakov s autizmom bez MP : projekt s názvom: „ Čím budem, až vyrastiem“

     

    1. Projekt zameraný na problémy dospievania a pozitívnych sociálnych interakcií medzi chlapcami a dievčatami „Moja prvá láska“

     

    1. Osobnostný rozvoj žiakov, vytvorenie pozitívnej klímy v triedach, posilnenie vhodných interakcií. : projekt s názvom: „Spoznajme sa navzájom“

     

    1. Predchádzanie agresívneho správania a prejavov extrémizmu u žiakov SŠ – projekt s názvom: „Ruka“

     

    • besedy a kluby pre rodičov,
    • individuálne rozhovory s rodičmi detí s poruchami správania,
    • účasť na vyučovaní v jednotlivých triedach a výchovných skupinách.

    Pri svojej práci výchovný poradca využíva metódy:

    • poradenský rozhovor
    • konzultácia
    • pozorovanie
    • depistážne dotazníky
    • ankety
    • didaktické testy
    • sociometrické merania
    • hry
    • aktivity na rozvoj pozitívnej klímy v triede
    • IKT – informačno-komunikatívne technológie
    • skupinové a hromadné formy práce
    • metódy tvorivej dramatiky

    Pri plnení  plánu výchovného poradenstva  dôležitú súčasť bude zohrávať spolupráca s vedením školy, s triednymi učiteľmi a vychovávateľkami ako aj s  odborníkmi z oblasti psychológie, psychiatrie, sociálnej práce, no predovšetkým samoštúdium a vzdelávanie výchovného poradcu.

     

    STÁLE   ÚLOHY:

     

    • úzka spolupráca s vedením školy
    • prvý kontakt s problémovými žiakmi, základná orientácia v probléme
    • uskutočňovanie prevencie školského zlyhávania, preťažovania žiakov a negatívnych javov.
    • vykonávanie správnych krokov smerujúcich k adekvátnemu riešeniu problémov
    • úzka spolupráca s triednymi učiteľmi, vychovávateľmi
    • sledovanie vývinu profesijných záujmov žiakov
    • poskytovať pomocnú ruku pri správnom výbere povolania
    • motivovanie žiakov  k aktívnemu prístupu – pozitívny vzťah výchovný poradca a žiak
    • poradenstvo smerom k rodičom
    • pravidelná úzka spolupráca so školským psychológom
    • vedenie evidencie nových žiakov, kompletizácia spisov žiakov
    • evidencia problémových žiakov
    • sprostredkúva odbornú pomoc
    • konzultácie s inými výchovnými poradcami
    • účasť  na poradách, priebežných vzdelávaní, zasadnutí poradcov
    • starostlivosť o absolventov praxe na tunajšej škole
    • budovanie kabinetu výchovného poradenstva
    • nadväzovanie správneho kontaktu s problémovými žiakmi
    • ďalšie prehlbovanie odbornosti.

     

     

    Vyhodnotenie dotazníka drogovej prevencie - 2022