• Rada školy

   • Zloženie rady školy pri Spojenej škole Vojenská 13, Košice

    Okresný úrad Košice – odbor školstva určil vo voľbách v roku 2020   - 11 člennú radu školy v tomto zložení:

    1. Traja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov, z toho 1 za organizačnú zložku materská škola pre deti s autizmom, 1 za organizačnú zložku ŠZŠ a ZŠ pre žiakov s autizmom, 1 za organizačnú zložku PŠ,
    2. Jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov
    3. Traja zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy, z toho 1 za organizačnú zložku materská škola pre deti s autizmom, 1 za organizačnú zložku ŠZŠ a ZŠ pre žiakov s autizmom, 1 za organizačnú zložku PŠ,
    4. Štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa

    Zloženie rady školy:

    A: Traja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov:

    1. Schönová Silvia
    2. Mgr. Martonová Jana
    3. Mgr. Ferková Monika

    B: Jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov:

    1. Svetová Marta

    C:    Traja zvolení zástupcovia rodičov:

    1. Hanušovská Miroslava
    2. Eliášová Viera
    3. Mgr. Medvecká Lucia

    D: Štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:

    1. Ing. Martina Gomolčáková
    2. MVDr. Ľubica Krajničáková
    3. Mgr. Ivica Moyzesová
    4. PhDr. Júlia Polačeková