• Školský psychológ

    •  

      „Všetko, čo sa nám nepáči na druhom, nás môže viesť k sebapoznaniu.“

     C. Jung

     V našej škole rešpektujeme jedinečnosť  a osobitostí každého žiaka. Snažíme sa búrať bariéry, ktoré bránia pri dosahovaní edukačných cieľov.  Dieťa vnímame ako  komplexnú bytosť , ktorá sa nachádza v  procese vývinu.  Podporovať kvalitu tohto procesu je  rovnako dôležité ako kompenzovať deficity vyplývajúce z diagnóz.

     ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG je odborným zamestnancom školy a je k dispozícii žiakom, pedagógom i rodičom pri riešení aktuálnych ťažkostí dieťaťa.

     Oblasti práce:

     • práca s dieťaťom a žiakom formou individuálnych alebo skupinových stretnutí za účelom zlepšenia jeho školského výkonu, riešenia ťažkostí v osobnostnom  vývine  alebo získavania sociálnych zručností,
     • individuálne psychologické poradenstvo pre  rodičov detí a žiakov pri zvládaní edukačných ťažkostí,
     • poskytovanie relaxačných cvičení za účelom posilnenia koncentrácie a regulácie prežívania žiakov (psychický pocit pohody, uvedomenie si vlastnej hodnoty a vlastných možností, schopnosť vytvárať a udržiavať hodnostné vzťahy),
     • využívanie HRV biofeedback, ktorý pomáha prostredníctvom cvičení dosiahnuť stav harmónie, v ktorom  srdce a myseľ  pracuje koherentne. Zvyšuje sa tým  odolnosť, energia, psychická pohoda a emočná stabilita. Túto terapiu možno úspešne použiť na znižovanie strachu, stresu a úzkosti.
     • zameranie sa na komunikáciu a užšiu spoluprácu s rodičmi a to aj formou rodičovských klubov. Rodičovské kluby sú zamerané na riešenie aktuálnych výchovno – vzdelávacích ťažkostí ich detí. Súčasne sú im sprístupnené odborné témy, ktoré sa k týmto ťažkostiam viažu,
     • aktívna  spolupráca s učiteľmi vo všetkých elokovaných pracoviskách za účelom sprístupnenia  a dostupnosti psychologického poradenstva a možnosti aplikovať efektívnejšie jednotlivé metódy a odborné postupy,
     • individuálne konzultácie s učiteľmi podľa ich potreby, sú zamerané na zlepšenie ich pracovnej spokojnosti, hľadanie a aplikovanie rôznych metód na riešenie výchovno- vzdelávacích ťažkostí jednotlivých žiakov,
     • spolupráca s výchovnou poradkyňou pri komunikácii s rodičmi, riešení problémových situácií a pri komunikácii so žiakmi - nastavenie efektívneho edukačného modelu, vytváranie pozitívnej klímy v triede a pod.,
     • spolupráca s CVI  pre posilnenie generalizácie jednotlivých schopností detí v rámci rôznych prostredí,  pre riešenie výchovno- vzdelávacích ťažkostí v školskom i domácom prostredí a pod.,
     • spolupráca s CŠPP  a SCŠPP pri riešení vstupných a kontrolných špeciálno – pedagogických  a psychologických vyšetrení a konzultovanie prípadných  sporných záverov,
     • účasť pri prijímaní nových žiakov, psychodiagnostika pre potreby školy,
     • vypracovanie psychologickej správy pre potreby školy alebo zákonného zástupcu.

                                                    

       

     Školský psychológ:     Mgr. B. Žiaková

      

     Kontakt: blanka.ziakova@gmail.com

      

      

      

      

      

     Milí rodičia, aj v tomto období Vám ponúkam možnosti konzultácií (kontakt: blanka.ziakova@gmail.com).

      

     Sme súčasťou digitálnej doby a z každej strany sa na nás valí kvantum informácií. Dnes sa pripojím k tomuto trendu a ponúkam Vám pár myšlienok na zamyslenie.

     Z hľadiska príjmania informácií sa väčšinou spoločnosť polarizuje a delí sa na tri skupiny. Prvé dve skupiny aktívne vyhľadávajú informácie. Jedna vyhľadáva tvrdenia, ktoré podporujú jej ideológiu, súhlasí s nimi a snaží sa podľa nich aj správať. Druhá skupina, ktorá preferované tvrdenia odmieta a skôr hľadá zlý úmysel zo strany sprostredkovateľa. Tretia skupina nevyhľadáva informácie. Mienku si tvorí najčastejšie podľa sympatií alebo toho čo mu aktuálne vyhovuje.

     Podstatné však býva uvedomenie si, že spoločnosť je tvorená vzťahom jednotlivcov. Jednoducho povedané každý môže žiť, lebo žije vo vzťahu. „Vzťah je definovaný ako vzájomné pôsobenie medzi dvoma organizmami či medzi organizmom a jeho prostredím.“

      

     Ktorý vzťah bol pre mňa najdôležitejší a ako vzťah funguje?

     Najdôležitejší je partnerský vzťah, ale najviac nás formuje rodičovský vzťah, t.j. vzťah dieťaťa a rodiča. Pretože v detstve sa učíme od rodičov sociálne i emocionálne vzorce správania. Rodič napĺňa potreby svojho dieťaťa a formuje základ novej osobnosti.

     Fungovanie vzťahu zabezpečuje rovnováha medzi dávaním a prijímaním.“ Hľadanie rovnováhy v takomto vzťahu dieťa- rodič môže byť náročné, pretože rodič a dieťa nemajú rovnocenný vzťah. Rodič je kompetentný, on je zodpovedný za dieťa, zabezpečuje dieťaťu možnosti harmonického rozvoja jednotlivých stránok osobnosti a učí ho poznávať okolie.

     Dieťa ukazuje rodičovi čo potrebuje (bezpečie, výživu, podporu, hranice a pod.). Niekedy však dôvod správania dieťaťa je z pohľadu rodiča nevysvetliteľný, napr. dieťa nedokáže zotrvať pri jednej činnosti, aj keď ju dieťa obľubuje, plače, je neposlušné a pod.

      

     Bežné dôvody neposlušnosti:

     • zle zadané výchovné limity.

     • nejasnosť situácie (napr. včera dieťa mohlo hrať PC, aj keď si neupratalo izbu a dnes nemôže... a pod.),

     • nedovolím dieťaťu robiť niektoré činnosti samostatne (napr. obliekanie, činnosti pri stolovaní, či upratovaní a pod.),

     • väčšina pokynov začína ne- (nechaj, nebež, nesmieš a pod.),

     • dieťa opakuje činnosti, za ktoré bolo odmenené (napr. dieťa si „vydobíjalo“ pozerať TV, ktorú po večeri už nepozerá. Dieťa nechcelo počúvať požiadavku rodiča, začalo plakať, kričať a keď sa hodilo o zem, tak ste ustúpili a dovolili mu pozerať TV.) Ak je dieťa odmenené za nevhodné správanie, tak je veľká pravdepodobnosť, že toto správanie sa stane súčasťou jeho stratégii ako sýtiť vlastné záujmy.

      

     Deti v mnohých situáciách nie sú schopné nám povedať/presne popísať, čo si myslia alebo čo cítia. Ale vedia nám to ukázať a pretože „rodič je najväčším odborníkom na svoje dieťa“, stačí mu pozrieť sa na situáciu očami svojho dieťaťa a intuitívne vie ako sa zachovať.

      

     Odporúčanie: Pravidlá v domácnosti by mali byť jasné, presné a nemenné.

      

     Ak sa Vás tento príspevok zaujal a máte nejaké otázky, kontaktujte ma.


      

     S pozdravom školská psychologička.

      

     Ako zvládať dištančné vzdelávanie -  https://soundcloud.com/vudpap/ako-zvladnut-distancne-vzdelavanie-deti

     Náročný lockdown a ako ho zvládnuť - https://soundcloud.com/vudpap/narocny-lockdown-ako-ho-zvladnut