• ZŠ pre žiakov s autizmom

     • Základná škola pre žiakov s autizmom je  organizačnou zložkou Spojenej školy, Vojenská 13, Košice. Do siete škôl bola MŠ SR zaradená k 01.09.20010, organizačnou zložkou Spojenej školy sa stala 01.09.2011.

      • V základnej škole pre žiakov s autizmom poskytujeme  vzdelávanie žiakom v triedach pre žiakov s autizmom s mentálnym postihnutím, ale aj v triedach pre žiakov s autizmom bez mentálneho postihnutia.
      • Základom pre prijatie žiakov do ZŠ pre žiakov s autizmom sú závery diagnostických vyšetrení zameraných na zistenie ich špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb  vykonaných zariadeniami výchovnej prevencie a poradenstva. Nie menej dôležité sú taktiež závery odborného lekára – detského psychiatra. Autizmus je pervazívna vývinová porúch (zasahujúca celkový vývin dieťaťa) prejavujúca sa poruchami v oblastiach komunikácie, sociálnych vzťahov a predstavivosti.
      • Dieťa s autizmom možno výrazne ovplyvňovať špeciálno-pedagogickým pôsobením, špeciálnymi edukačnými metódami. Cieľom je ovplyvniť vývin dieťaťa tak, aby dospel na úroveň maximálne možnej nezávislosti (samostatnosti), ktorá mu umožní využívať všetky nadobudnuté vedomosti, zručnosti a návyky pre úspešný a plnohodnotný život.

       

      Metód, ktoré ovplyvňujú vývin autistického dieťaťa je v súčasnosti už viacero. Jednou z nich je aj americká metóda TEACCH (Teaching and Education of Autistic and Communication for Handicapped Children) – celoživotný komplexný program pôsobenia na deti s autizmom. Práve z nej čerpal tím odborníkov pri zakladaní prvej experimentálnej autistickej triedy v našej škole pred viac ako pätnástimi  rokmi. Je to metóda, ktorá sama o sebe aplikuje mnoho rozličných prístupov k autizmu.

      Naša škola a jej pedagógovia sú otvorení všetkým novým metódam a informáciám, ktoré by mohli výraznou mierou prispieť k rozvoju našich žiakov s autizmom. Príkladom je aj ABA terapia, ktorú úspešne aplikujeme v škole za výraznej pomoci rodičov našich žiakov aj počas vyučovania.
      Žiaci s autizmom sú v našej škole vzdelávaní v štruktúrovaných triedach podľa individuálnych vzdelávacích programov, ktoré im pedagógovia vypracovávajú vzhľadom na možnosti a schopnosti dieťaťa.

      Základná škola pre žiakov s autizmom má deväť ročníkov s možnosťou absolvovania prípravného ročníka, ktorý je určený pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktorí k 1. septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov, ale nedosiahli školskú spôsobilosť a nie je u nich predpoklad zvládnutia prvého ročníka základnej školy.