• ZŠ pre žiakov s autizmom

     • Základná škola pre žiakov s autizmom je  organizačnou zložkou Spojenej školy, Vojenská 13, Košice. Do siete škôl bola MŠ SR zaradená k 01.09.20010, organizačnou zložkou Spojenej školy sa stala 01.09.2011.

      • V základnej škole pre žiakov s autizmom poskytujeme  vzdelávanie žiakom v triedach pre žiakov s autizmom s mentálnym postihnutím, ale aj v triedach pre žiakov s autizmom bez mentálneho postihnutia.
      • Základom pre prijatie žiakov do ZŠ pre žiakov s autizmom sú závery diagnostických vyšetrení zameraných na zistenie ich špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb  vykonaných zariadeniami výchovnej prevencie a poradenstva. Nie menej dôležité sú taktiež závery odborného lekára – detského psychiatra. Autizmus je pervazívna vývinová porúch (zasahujúca celkový vývin dieťaťa) prejavujúca sa poruchami v oblastiach komunikácie, sociálnych vzťahov a predstavivosti.
      • Dieťa s autizmom možno výrazne ovplyvňovať špeciálno-pedagogickým pôsobením, špeciálnymi edukačnými metódami. Cieľom je ovplyvniť vývin dieťaťa tak, aby dospel na úroveň maximálne možnej nezávislosti (samostatnosti), ktorá mu umožní využívať všetky nadobudnuté vedomosti, zručnosti a návyky pre úspešný a plnohodnotný život.

       

      Metód, ktoré ovplyvňujú vývin autistického dieťaťa je v súčasnosti už viacero. Jednou z nich je aj americká metóda TEACCH (Teaching and Education of Autistic and Communication for Handicapped Children) – celoživotný komplexný program pôsobenia na deti s autizmom. Práve z nej čerpal tím odborníkov pri zakladaní prvej experimentálnej autistickej triedy v našej škole pred viac ako pätnástimi  rokmi. Je to metóda, ktorá sama o sebe aplikuje mnoho rozličných prístupov k autizmu.

      Naša škola a jej pedagógovia sú otvorení všetkým novým metódam a informáciám, ktoré by mohli výraznou mierou prispieť k rozvoju našich žiakov s autizmom. Príkladom je aj ABA terapia, ktorú úspešne aplikujeme v škole za výraznej pomoci rodičov našich žiakov aj počas vyučovania.
      Žiaci s autizmom sú v našej škole vzdelávaní v štruktúrovaných triedach podľa individuálnych vzdelávacích programov, ktoré im pedagógovia vypracovávajú vzhľadom na možnosti a schopnosti dieťaťa.

      Základná škola pre žiakov s autizmom má deväť ročníkov s možnosťou absolvovania prípravného ročníka, ktorý je určený pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktorí k 1. septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov, ale nedosiahli školskú spôsobilosť a nie je u nich predpoklad zvládnutia prvého ročníka základnej školy.

       

     • Nadpis

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.