• Materská škola pre deti s autizmom

    • Vážení rodičia,

     oznamujeme Vám, že  v dňa – 14.04. 2022 bude prerušená prevádzka materskej školy.

     Zdôvodnenie:

     13.04.2022 –  prevádzka nebude prerušená, oslavy  Dňa učiteľov

                       z dôvodu  proticovidových opatrení sú zrušené

     14.04.2022 – z prevádzkových dôvodov.

      

     Výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole bude obnovená v utorok, 19.04.2022 podľa záujmu zákonných zástupcov. Od 20.04.2022 bude prevádzka v bežnom režime.

      

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      

      

     Materská škola pre deti s autizmom

     je  organizačnou zložkou Spojenej školy, Vojenská 13, Košice.

      

     Do  siete škôl a školských zariadení SR  bola zaradená od 1.09.2015.

     Prvý rok fungovala v priestoroch elokovaného pracoviska na Charkovskej 1 v Košiciach.

      

     V školskom roku 2016/2017 bola prevádzka materskej školy dočasne prerušená. V tomto období sme sa úspešne zapojili do výzvy MŠVVaŠ SR  „Rozšírenie kapacít materských škôl“. Vďaka zapojeniu sa do tejto  výzvy sme získali finančné prostriedky na výstavbu modulovej MŠ pre deti s autizmom.

     Nový školský rok 2017/2018 sme už začali v novej účelovej budove materskej školy.

     V materská škola má dve podlažia: prízemie a prvé poschodie. Na prízemí sú dve triedy, šatne detí, sociálne zariadenia, výdajná školská jedáleň zložená z výdajnej kuchyne a jedálne, sklady. Na prvom poschodí sú ďalšie dve triedy, šatne detí a šatne zamestnancov, bezpodnetová miestnosť, zborovňa, kancelária, relaxačná miestnosť, sociálne zariadenia.

     Materská škola nemá vlastnú kuchyňu, má len výdajnú školskú jedáleň. Stravu škola zabezpečuje dovozom stravy z jedálne pri MŠ Zádielska 1, Košice.

     V areáli školy materská škola má vyhradené priestory na pobyt vonku s preliezkami, hojdačkami a pieskoviskom.

      

     Výchova a vzdelávanie v materskej škole sa uskutočňuje podľa školského vzdelávacieho programu pre deti s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami pre predprimárne vzdelávanie. Materská škola z hľadiska organizácie výchovy a vzdelávania podľa záujmu a potrieb rodičov, poskytuje poldennú výchovu a vzdelávanie alebo celodennú výchovu a vzdelávanie.

      

     Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

      

      

                Virtuálna prehliadka materskej školy pre deti s autizmom