• Praktická škola

    • Kritériá prijímacieho konania do praktickej školy

     Trojročné denné štúdium

     / číslo odboru: 6492200 /

      

     V súlade s §65 zákona MŠ SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky č.322/2008 Z.z. o špeciálnych školách v znení neskorších predpisov a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/ v znení neskorších predpisov, riaditeľka školy po prerokúvaní na pedagogickej rade, rade školy a so súhlasom zriaďovateľa, určuje na školský rok 2022/2023 tieto kritériá prijímacieho konania:

      

     • Do Praktickej školy, na Vojenskej ulici č. 13 v Košiciach, môžu byť prijatí žiaci, ktorí ukončili základnú školu alebo povinnú školskú dochádzku, sú žiakmi s mentálnym postihnutím alebo žiakmi s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím a ich stupeň postihnutia im neumožňuje zvládnuť prípravu v odbornom učilišti.
     • Uchádzač o štúdium v praktickej škole musí spĺňať predpoklady na zvládnutie obsahu vzdelávania určeného štátnym vzdelávacím programu pre praktickú školu pre nižšie stredné odborné vzdelávanie. Zameranie vzdelávania sa diferencuje podľa profilujúcich odborno-praktických predmetov / viď príloha.
     • Žiaci, ktorí budú spĺňať predpoklady na zvládnutie obsahu vzdelávania ŠVP pre praktickú školu, budú prijatí bez prijímacej skúšky.
     • Uchádzačov o štúdium prijíma riaditeľka praktickej školy na základe návrhu prijímacej komisie.
     • V školskom roku 2022/2023 rozširujeme počet tried praktickej školy, z troch na štyri triedy  denného štúdia.
     • Počet prijatých uchádzačov je limitovaný z kapacitných dôvodov. Maximálny počet  žiakov,  ktorých  môžeme prijať do PŠ je  14  žiakov.
     • Riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky najneskôr 7 dní pred termínom konania prijímacích skúšok (02.05.2022).

      

      

      

     Kritéria  pre prijatie žiakov do praktickej školy

      

     Praktická škola je jedna z možností riešenia ďalšieho vzdelávania a následnej integrácie žiakov s mentálnym postihnutím do spoločnosti. Žiak, ktorý sa uchádza o možnosť pokračovať vo vzdelávaní v praktickej škole, má nadobudnuté sociálne zručnosti:

     • je samostatný alebo čiastočne samostatný v sebaobsluhe,
     • uvedomuje si svoje základné potreby a vie ich vyjadriť prijateľným spôsobom,
     • je schopný vyjadriť vlastné požiadavky, 
     • akceptovať pokyny učiteľa/asistenta,
     • je schopný aspoň minimálnej spolupráce v rámci skupiny žiakov.

      

     Cieľom praktickej školy je pripraviť žiakov na život v rodine, na sebaobsluhu, na rôzne jednoduché praktické práce alebo na vykonanie jednoduchých pracovných činností spravidla pod dohľadom inej osoby.

     Zameranie vzdelávania sa diferencuje podľa profilujúcich odborno-praktických predmetov.  V súlade s cieľmi vzdelávania ponúkame:  

      

     V oblasti profilujúceho predmetu v PŠ – Pomocné práce v kuchyni žiak vie:

      

     • pochopiť bezpečnostné pravidlá pri práci v kuchyni,
     • dodržiavať základné hygienické požiadavky, poriadok a čistotu na pracovisku,
     • vedieť sa orientovať v priestoroch kuchyne,
     • poznať základné zariadenie kuchyne,
     • poznať jednotlivé základné potraviny,
     • spolupracovať pri spoločných aktivitách /samostatne alebo s pomocou asistenta,
     • vedieť odkladať pracovné nástroje /samostatne alebo s pomocou asistenta.

      

     V oblasti profilujúceho predmetu - Výroba keramiky žiak vie:

     • vydržať pri práci s  hlinou cca 30 minút s pomocou učiteľa/ asistenta,
     • nesmie mať potrebu  ochutnávať keramickú hmotu (zdravotne nebezpečné!),
     • zvládať manipuláciu s ostrými nástrojmi,
     • musí mať osvojené základné hygienické návyky, umývanie rúk,
     • vedieť pracovať v skupine, akceptovať členov skupiny.

      

      

     V Košiciach 14. februára 2022  

      Mgr. Iveta Baková, riaditeľka školy