• Praktická škola

    • Kritériá prijímacieho konania do praktickej školy

     Trojročné denné štúdium

     / číslo odboru: 6492 E /

      

      

      

     V súlade s §65 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky č.322/2008 Z.z. o špeciálnych školách v znení neskorších predpisov a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/ v znení neskorších predpisov, riaditeľka školy po prerokúvaní na pedagogickej rade, rade školy a so súhlasom zriaďovateľa, určuje na školský rok 2023/2024 tieto kritériá prijímacieho konania:

     • Do Praktickej školy, na Vojenskej ulici č. 13 v Košiciach, môžu byť prijatí žiaci, ktorí ukončili základnú školu alebo povinnú školskú dochádzku, sú žiakmi s mentálnym postihnutím alebo žiakmi s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím a ich miera zdravotného znevýhodnenia im neumožňuje zvládnuť prípravu v odbornom učilišti.
     • Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača podáva prihlášku na vzdelávanie riaditeľovi strednej školy do 20. marca.
     • Hodnotenie žiaka uvedené v prihláške na vzdelávanie potvrdzuje základná škola, ktorú žiak navštevuje. Ak to nie je možné, k prihláške na vzdelávanie sa pripoja vysvedčenia zo základnej školy alebo ich osvedčené kópie.
     • Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške na vzdelávanie vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania.
     • Uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pripojí k prihláške na vzdelávanie správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva a prevencie nie staršiu ako dva roky.
     • V školskom roku 2023/2024 zriaďovateľ školy určil počet tried prvého ročníka: 1 trieda
     • Riaditeľka školy po prerokovaní  v pedagogickej rade určila kritériá na prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky do prvého ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania.
     • Uchádzačov o štúdium prijíma riaditeľka praktickej školy na základe návrhu prijímacej komisie.
     • Uchádzač o štúdium v praktickej škole musí spĺňať predpoklady na zvládnutie obsahu vzdelávania určeného štátnym vzdelávacím programu pre praktickú školu pre nižšie stredné odborné vzdelávanie. Zameranie vzdelávania sa diferencuje podľa profilujúcich odborno-praktických predmetov / viď príloha.
     • Riaditeľka strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky najneskôr 7 dní pred termínom konania prijímacích skúšok.
     • Na základe § 66 ods. 5 a § 68 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy pre školský rok 2023/2024 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024 takto:

      

     Termíny konania prijímacích skúšok na gymnáziá, stredné odborné školy, školy umeleckého priemyslu a konzervatóriá / odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania:

     1. termín: 4. máj 2023,  v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 5. máj 2023
     2. termín: 9. máj 2023, v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 10. máj 2023
     • Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 24. mája 2023 (23:59 hod.), písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

      

               V Košiciach  11. novembra 2022

                                                                                                                               Mgr. Iveta Baková

                                                                                                                                 riaditeľka školy

      

      

     Praktická škola je jedna z možností riešenia ďalšieho vzdelávania a následnej integrácie žiakov s mentálnym postihnutím do spoločnosti.  Žiak, ktorý sa uchádza o možnosť pokračovať vo vzdelávaní v praktickej škole, má  nadobudnuté tieto sociálne zručnosti:

     • je samostatný alebo čiastočne samostatný v sebaobsluhe,
     • uvedomuje si svoje základné potreby a vie ich vyjadriť prijateľným spôsobom,
     • je schopný vyjadriť vlastné požiadavky,
     • akceptovať pokyny učiteľa/asistenta,
     • je schopný aspoň minimálnej spolupráce v rámci skupiny žiakov.

      

     Cieľom praktickej školy je pripraviť žiakov na život v rodine, na sebaobsluhu, na rôzne jednoduché praktické práce, alebo na vykonanie jednoduchých pracovných činností spravidla pod dohľadom inej osoby. Zameranie vzdelávania sa diferencuje podľa profilujúcich odborno-praktických predmetov.  V súlade s cieľmi vzdelávania ponúkame:  

      

          V oblasti profilujúceho predmetu v PŠ – Pomocné práce v kuchyni žiak vie:

      

     • pochopiť bezpečnostné pravidlá pri práci v kuchyni,
     • dodržiavať základné hygienické požiadavky, poriadok a čistotu na pracovisku,
     • vedieť sa orientovať v priestoroch kuchyne,
     • poznať základné zariadenie kuchyne,
     • poznať jednotlivé základné potraviny,
     • spolupracovať pri spoločných aktivitách /samostatne alebo s pomocou asistenta,
     • vedieť odkladať pracovné nástroje /samostatne alebo s pomocou asistenta.

      

          V oblasti profilujúceho predmetu - Výroba keramiky žiak vie:

     • vydržať pri práci s  hlinou cca 30 minút s pomocou učiteľa/ asistenta,
     • nesmie mať potrebu  ochutnávať keramickú hmotu (zdravotne nebezpečné!),
     • zvládať manipuláciu s ostrými nástrojmi,
     • musí mať osvojené základné hygienické návyky, umývanie rúk,
     • vedieť pracovať v skupine, akceptovať členov skupiny.