• Profil školy

   • História školy

   • Roky 1925 – 2015 znamenajú obdobie dlhých, často skúšaných, ale krásnych a
    obohacujúcich 90 rokov. Už toľko rokov majú deti s handicapom mentálneho postihnutia
    možnosť vzdelávať sa a byť vychovávané v špeciálnych školách v Košiciach.
    Naša škola – Spojená škola na Vojenskej ulici č. 13 v Košiciach – je nositeľkou
    dokumentácie PRVEJ OSOBITNEJ ŠKOLY na území Košíc.
    Krátko z histórie…

    • V roku 1925 vznikla pri III. Štátnej ľudovej škole v Košiciach na Kováčskej ulici prvá pomocná trieda pre 10 detí. Vyučoval v nej pán Július Matis. Bola to druhá trieda tohto typu na Slovensku.
    • V januári v ďalšom školskom roku sa trieda presťahovala na Modlitebnú ulicu. V roku 1927 sa novým učiteľom stal pán Jozef Sedláček.
    • 2. februára 1931 sa otvorila druhá pomocná trieda na Komenského ulici č. 6. Učiteľom bol Jozef Hejda. Počet žiakov narastal.
    • Dňa 3. novembra 1938 triedy zanikli. Za okupácie v rokoch 1938 – 1945 pomocné triedy neboli zriadené.
    • Po druhej svetovej vojne bola v školskom roku 1945/1946 pri VI. Štátnej ľudovej škole v Košiciach na Malinovského ulici č. 2 zriadená pomocná trieda, pokračujúca v starých tradíciách. Vyučovala v nej pani Etela Griešová.
    • o Dňa 12. mája 1948 vznikla Štátna pomocná škola s tromi triedami a počtom žiakov 60. Jej riaditeľkou zostala pani Etela Griešová. Škola v roku 1949 zmenila názov na „Osobitná škola“.
    • V školskom roku 1951/1952 mala škola 111 žiakov a pre veľký počet sa zaviedla
    • dvojzmenná a neskôr trojzmenná prevádzka. Od 15. októbra sa novým riaditeľom stal pán Anton Dula.
    • Dňa 25. septembra 1958 sa osobitná škola presťahovala do svojej vlastnej budovy na Mojmírovej ulici č. 3. Škola bola plne organizovaná, mala 8 postupových ročníkov, počet žiakov bol 117 a riaditeľom školy bol pán Anton Dula.
    • V školskom roku 1959/1960 z 11 učiteľov malo plnú kvalifikáciu 9 učiteľov. Dňom 1. januára 1960 bola po prvýkrát v histórii osobitnej školy zriadená Družina mládeže pre žiakov od 1. – 5. ročníka predbežne pre 10 žiakov.
    • K 1. septembru 1961 boli vydané nové učebné osnovy pre osobitné školy. V školskomroku 1961/62 sa stal riaditeľom pán Alojz Ligoš.
    • V ďalších rokoch mala škola vysoký počet žiakov v deviatich triedach. Pre stiesnenosť priestorov sa postupne zriaďovali aj elokované triedy v ZŠ Revolučná Zdenka Nejedlého. Ani tie však nestačili pokryť potrebnú kapacitu.
    • V roku 1971 získala osobitná škola priestory po zrušenej ZDŠ na Sverdlovovej (dnes Mäsiarskej) ulici č. 25, ktoré sa stali jej sídlom. Riaditeľom školy zostal pán Alojz Ligoš, zástupkyňou riaditeľa bola pani Anna Mišurová. Ďalšie pracovné plány Alojza Ligoša zmarila jeho choroba. Na jeden rok sa riaditeľom školy stal pán Jozef Gajdoš a v roku 1973 pán Eugen Pitoňák.
    • Nárast žiakov, hlavne z rómskeho prostredia, si vynútil zriaďovanie ďalších osobitných škôl v Košiciach. Táto pôvodná škola, aspoň v začiatkoch, bola metodickým usmerňovateľom novovzniknutých škôl, do ktorých odišla aj časť pôvodného kolektívu, aby pomáhali v začiatkoch. Chronológia vzniku:
    • 1978 – OŠ na Odborárskej ulici v Košiciach
    • 1981 – OŠ na Inžinierskej ulici v Košiciach
    • 1983 – OŠ na Rovníkovej ulici v Košiciach

     

    • V šk. roku 1984/1985 sa po odchode pani Anny Mišurovej do dôchodku novou zástupkyňou riaditeľa školy stala pani Anna Boberová.
    • V roku 1990 sa na krátky čas stal riaditeľom pán Ondrej Kuruc, ktorý vystriedal pána Eugena Pitoňáka, ktorý odišiel do dôchodku.
    • Od 1. septembra 1991 bola riaditeľkou menovaná Mgr. Daniela Onderková a zástupkyňou riaditeľky sa stala Mgr. Gabriela Mullerová.
    • Z dôvodu reštitučného zákona bola v roku 1993 budova na Mäsiarskej ulici vrátená pôvodnému majiteľovi – Rádu Sv. Uršule.
    • V školskom roku 1993/1994 sa vďaka Školskej správe – Košice I. a jej rozhodnému riešeniu situácie škola presťahovala do obnovených a upravených priestorov bývalej materskej školy na Vojenskej ulici č. 13 v Košiciach.
    • Nová budova, nové krásne priestory dali inšpiráciu aj novým myšlienkam vzdelávania mentálne postihnutých žiakov.
    • Skúsený tím pod vedením pani riaditeľky Mgr. Daniely Onderkovej vypracoval nový projekt vzdelávania mentálne postihnutých žiakov, zameraný na novú náplň vo výučbe týchto detí, na  oživenie pedagogickej práce, ale aj na spoluprácu učiteľ – rodič. Rodičia dostali možnosť vstupovať do výchovno-vzdelávacieho procesu.
    • 1.09.1998 sa škola zapojila do experimentálneho overovania vzdelávania žiakov s autizmom. Vzniká prvá trieda pre žiakov s autizmom.
    • V školskom roku 2000/2001 sa zmenil názov školy na špeciálna základná škola.
    • Od 1. júla 2002 mala škola nové vedenie na čele so súčasnou riaditeľkou Mgr. Ivetou Bakovou a zástupkyňami Mgr. Monikou Kolenkovou a Mgr. Gabrielou Mullerovou.
    • Nové vedenie školy pokračovalo v duchu tradícii školy, ktorých základy položili jeho predchodcovia.
    • V ďalších rokoch dochádza k zmenám na pozícii zástupcov riaditeľa.
    • V školskom roku 2008/2009 potreba praxe si vyžiadala zriadenie praktickej školy pre menej zručných absolventov špeciálnej základnej školy. K 1.09.2008 sa organizačnou zložkou školy stáva Praktická škola.
    • 1.09.2009 sa názov školy mení na Spojená škola, Vojenská 13, Košice s dvoma organizačnými zložkami: Špeciálna základná škola, Vojenská 13, Košice s elokovanými triedami na Komenského 19, Košice a Praktická škola, Vojenská 13, Košice
    • Z dôvodu vysokého nárastu žiakov s autizmom a potreby vzdelávať žiakov s autizmom aj bez mentálneho postihnutia, o rok neskôr, 1.09.2010 sa ďalšou organizačnou zložkou stáva Základná škola pre žiakov s autizmom.
    • Zriaďovacou listinou zo dňa 23.06.2014 k vymenovaným organizačným zložkám pribudlo elokované pracovisko Základnej školy pre žiakov s autizmom, Charkovská 1, Košice a nová organizačná zložka Materská škola pre deti s autizmom, Vojenská 13, Košice s termínom začatia činnosti od 1.09.2015.
    • Od 1.09.2017 MŠ VVaŠ SR zaradilo do siete ďalšie elokované pracovisko Spojenej školy, Vojenská 13 Košice na Inžinierskej 24, Košice.

    PREHĽAD VEDÚCICH ZAMESTNANCOV ŠKOLY…

    RIADITELIA ŠKOLY

    • 1925 – JÚLIUS MATIS
    • 1945 – ETELA GRIEŠOVÁ
    • 1958 – ANTON DULA
    • 1961 – ALOJZ LIGOŠ
    • 1972 – JOZEF GAJDOŠ
    • 1973 – EUGEN PITOŇÁK
    • 1990 – ONDREJ KURUC
    • 1991 – MGR. DANIELA ONDERKOVÁ
    • 2002 – MGR. IVETA BAKOVÁ

    ZÁSTUPCOVIA ŠKOLY

    • 1971 – ANNA MIŠUROVÁ
    • 1985 – ANNA BOBEROVÁ
    • 1991 – MGR. GABRIELA MULLEROVÁ
    • 2002 – MGR. GABRIELA MULLEROVÁ, MGR. MONIKA KOLENKOVÁ
    • 2004 – MGR. MONIKA KOLENKOVÁ
    • 2009 – MGR. MONIKA KOLENKOVÁ, MGR. TERÉZIA BAKOVÁ
    • 2011 – MGR. TERÉZIA BAKOVÁ
    • 2015 – MGR. TERÉZIA BAKOVÁ, MGR. MARTINA PJEŠČÁKOVÁ
    • 2018 – MGR. MARTINA PJEŠČÁKOVÁ, MGR. EVA STRAKOVÁ, MGR.MONIKA BARTUNEKOVÁ