• Praktická škola

     • Praktická škola je jedna z možností riešenia ďalšieho vzdelávania a následnej integrácie žiakov s mentálnym postihnutím alebo s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným postihnutím do spoločnosti.

      Praktická škola je určená pre chlapcov i dievčatá, menej zručných absolventov špeciálnej základnej školy vzdelávaných podľa variantu A a manuálne zručných absolventov špeciálnej základnej školy vzdelávaných podľa variantu B a C.

      Praktická škola má žiakom poskytnúť možnosť fyzicky a psychicky dospieť tak, aby mohli čo najsamostatnejšie žiť v domácom prostredí alebo v chránenom bývaní a pracovať v chránenom pracovisku.

      Cieľom praktickej školy je pripraviť žiakov na život v rodine, na sebaobsluhu, na rôzne jednoduché praktické práce, vrátane prác v domácnosti, zacvičiť ich v prácach profilujúceho voliteľného predmetu a na vykonanie jednoduchých pracovných činností spravidla pod dohľadom inej osoby.

      Profilujúce hlavné predmety sú v našej škole zamerané na:

      • Domáce práce a údržbu domácnosti
      • Výrobu keramiky
      • Pomocné práce s kancelárskou technikou

      V praktickej škole sa žiaci tiež učia všeobecno-vzdelávacie predmety a odborno-praktické predmety, ako sú rodinná výchova, zdravotná výchova, ručné práce a šitie, príprava jedál a výživa, domáce práce a údržba domácnosti.

      Praktická škola nie je profesijne zameraná na zvládnutie učebného odboru, preto po jej absolvovaní nezískavajú žiaci výučný list, ale vysvedčenie o absolvovaní Praktickej školy so zameraním na pomocné práce v určitom odbore pod dohľadom zodpovednej osoby.

      Praktická škola v našej škole bola zriadená 01.09.2008, 01.09.2009 sa stala organizačnou zložkou Spojenej školy, Vojenská 13, Košice.