• Špeciálna základná škola

    • Do Špeciálnej základnej školy sú prijímaní žiaci rozhodnutím riaditeľky školy na základe záverov z odborných psychologických a špeciálno-pedagogických vyšetrení. Podnet na prijatie môže dať zákonný zástupca dieťaťa, základná škola, ktorú dieťa navštevuje, psychológ, špeciálny pedagóg, pediater alebo odborný lekár.

     V Špeciálnej základnej škole vzdelávame žiakov s mentálnym postihnutím alebo s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným postihnutím.

     Podľa stupňa mentálneho postihnutia žiaci sú členení do vzdelávacích variantov:

      • variant A pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia,
      • variant B pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia,
      • variant C pre žiakov s ťažkým až hlbokým stupňom mentálneho postihnutia alebo pre žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné postihnutie a nemôžu sa vzdelávať podľa variantu A alebo B.

     Základné princípy výchovno-vzdelávacieho procesu v špeciálnej základnej škole:

      • výchovno-vzdelávaciu činnosť smerovať k príprave žiakov na život,
      • dať  šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech,
      • dosiahnuť, čo najvyšší stupeň socializácie,
      • formovať u žiakov zdravý životný štýl, vzťah ku kultúrnemu bohatstvu národa, sociálne cítenie a hodnotové orientácie.
      • v spolupráci s rodičmi žiakov vychovať pracovitých, samostatných, zodpovedných a čestných ľudí.

     Špeciálna základná škola má:

      • A variant: 9 ročníkov s možnosťou pokračovať v ďalšom vzdelávaní v Odbornom učilišti.
      • B variant: 10 ročníkov, ktoré sú rozčlenené na stupne. Nižší stupeň a stredný stupeň sú trojročné, vyšší stupeň a pracovný stupeň sú dvojročné. Ďalšie vzdelávanie je možné v Praktickej škole.
      • C variant: 10 ročníkov. Vzdelávanie sa uskutočňuje podľa individuálneho vzdelávacieho programu. Pokračovanie vzdelávania zabezpečuje Praktická škola.

      

     V našej škole majú žiaci možnosť navštevovať prípravný ročník, ktorý je určený pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktorí k 1. septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov, ale nedosiahli školskú spôsobilosť a nie je u nich predpoklad zvládnutia prvého ročníka základnej školy.

     Hlavnou úlohou pedagógov je správne motivovať žiakov k učeniu a zohľadniť ich špecifické individuálne potreby. Edukácia prebieha hravou formou s využívaním inovatívnych metód. Škola je orientovaná na rozvoj ľudových tradícií. Dominantné postavenie má predmet pracovné vyučovanie. Žiaci tu nadobúdajú zručnosti pri práci s drôtom, tkaní či zhotovovaní najrozličnejších keramických výrobkov. Snažíme sa vytvárať pre žiakov príjemné prostredie, každá trieda má svoj relaxačný kútik a je vybavená interaktívnou tabuľou. Žiaci majú k dispozícii aj školskú kuchynku, keramickú dielňu, stolársku dielňu, počítačovú učebňu, cvičebňu, či posilňovňu. Relaxačným potrebám detí slúži aj bezpodnetová miestnosť, relaxačná miestnosť a multisenzorická „biela“ miestnosť SNOEZELEN, ktorá im pomáha stimulovať viaceré zmysly. V letných mesiacoch sa využíva na vyučovanie aj príjemné prostredie školského dvora s altánkami.

     Škola je charakteristická rodinným duchom, čo umocňuje aj fakt, že rodičia po dohode s pedagógom môžu sledovať svoje dieťa počas vyučovania, majú možnosť osvojiť si metódy práce učiteľa, najmä na I. stupni, a tak ich úspešne aplikovať u svojho dieťaťa v príprave na vyučovanie v domácom prostredí. Za každým aj malým úspechom, sa skrýva veľké úsilie detí, každodenná zodpovedná práca pedagógov a samozrejme aj pomoc rodičov. Špeciálna základná škola poskytuje žiakom primárne vzdelávanie.