• Pracovné ponuky

   • Voľné miesta na našej škole

   •  

    SPOJENÁ  ŠKOLA, Vojenská 13, 040 01 Košice

     

    Informácia o voľnom pracovnom mieste

     

    V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138 /2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

     

    Názov a adresa zamestnávateľa: Spojená škola, Vojenská 13, Košice 040 01

     

    Kategória voľného pracovného miesta: pedagogický asistent

     

    Kvalifikačné predpoklady: v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

     

    Požadované doklady:

    • žiadosť o prijatie do zamestnania
    • profesijný životopis
    • súhlas so spracovaním osobných údajov
    • kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní,

    Iné požiadavky po vyzvaní:

    • zdravotná spôsobilosť
    • ovládanie štátneho jazyka

     

    Nástup do zamestnania: 1.05.2022

     

    Platobné podmienky:

    Nástupný plat pedagogického zamestnanca podľa zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v závislosti od platovej triedy + zvýšenia platovej tarify podľa započítanej praxe.

     

    Pracovný pomer je na dobu určitú do 31.08.2022, s 3 mesačnou skúšobnou dobou, na zastupovanie počas dlhodobej PN, na 100 % pracovný úväzok.

     

    Všetky potrebné doklady  zašlite poštou, osobne alebo  na e – mail spojvojke@gmail.com  

    do 27.04.2022. Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

    Kontakt: 055/7294944; 0911 868 607, e - mail: spojvojke@gmail.com

     

     

    Košice, 11.04.2022                                                   Mgr. Iveta Baková, riaditeľka školy

     

     

   • zatiaľ žiadne údaje