• Pracovné ponuky

   • Voľné miesta na našej škole

   • SPOJENÁ  ŠKOLA, Vojenská 13, 040 01 Košice


    Informácia o voľnom pracovnom mieste

     

    V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138 /2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

    Názov a adresa zamestnávateľa: Spojená škola, Vojenská 13, Košice 040 01

    Kategória voľného pracovného miesta: pedagogický asistent

     

    Kvalifikačné predpoklady: v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

     

    Požadované doklady:

    • žiadosť o prijatie do zamestnania
    • profesijný životopis
    • súhlas so spracovaním osobných údajov
    • kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní,

    Iné požiadavky po vyzvaní:

    • zdravotná spôsobilosť
    • ovládanie štátneho jazyka

      

    Nástupný plat pedagogického zamestnanca podľa Zákona 553/2003 Z.z. v závislosti od platovej triedy + zvýšenia platovej tarify podľa započítanej praxe.

     

    Pracovný pomer je na dobu určitú do 31.08.2023, s 3 mesačnou skúšobnou dobou

     

    Všetky potrebné doklady  zašlite poštou alebo  na e – mail spojvojke@gmail.com  


    Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

    Kontakt: 055/7294944; 0911 868 607, e - mail: spojvojke@gmail.com


     

    Informácia o voľnom pracovnom mieste

     

    V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138 /2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

     

    Názov a adresa zamestnávateľa:

    Spojená škola, Vojenská 13, Košice 040 01 , organizačná zložka: Materská škola pre deti s autizmom

     

    Kategória voľného pracovného miesta: učiteľka  materskej školy

     

    Kvalifikačné predpoklady: v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

     

    Požadované doklady:

    • žiadosť o prijatie do zamestnania
    • profesijný životopis
    • súhlas so spracovaním osobných údajov
    • kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní,

    Iné požiadavky po vyzvaní:

    • zdravotná spôsobilosť
    • ovládanie štátneho jazyka


     

    Nástupný plat pedagogického zamestnanca podľa Zákona 553/2003 Z.z. v závislosti od platovej triedy + zvýšenia platovej tarify podľa započítanej praxe.

     

    Pracovný pomer je na dobu určitú do 31.08.2023, s 3 mesačnou skúšobnou dobou, neskôr s možnosťou získania trvalého PP.

     

    Všetky potrebné doklady  zašlite poštou alebo  na e – mail spojvojke@gmail.com  čím skôr

     

    Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

    Kontakt: 055/7294944; 0911 868 607, e - mail: spojvojke@gmail.com

     

                                                                                                                              Mgr. Iveta Baková, riaditeľka školy

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     

    Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie miesta zástupkyne materskej školy pre deti s autizmom, organizačnej zložky Spojenej školy, Vojenská 13, Košice.

     

                Riaditeľstvo Spojenej školy, Vojenská 13, Košice vyhlasuje dňom 09.07.2021 podľa  § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov(ďalej len zákon „zákon č. 552/2003 Z.z.“)

     

    výberové konanie

    na obsadenie miesta zástupkyne materskej školy pre deti s autizmom

     

    organizačnej zložky

    Spojenej školy

    Vojenská 13, Košice

     

    Predpoklady na výkon vedúceho pedagogického zamestnanca

    podľa § 9 ods. 1 písm. a), b), c) a  d) v súlade s § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č.138/2019 Z.z.):

     

    • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca,
    • podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec,
    • bezúhonnosť,
    • odborná spôsobilosť,
    • ovládanie štátneho jazyka.

     

    Zoznam požadovaných dokladov:

     

    • žiadosť o účasť vo výberovom konaní,
    • štruktúrovaný profesijný životopis,
    • overené kópie dokladov o vzdelaní podľa §39 ods.3 zákona č. 138/2019 Z.z.,
    • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti preukazujúcej najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti,
    • čestné vylásenie o zdravotnej spôsobilosti podľa § 30e ods.21 písm.a) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3ca uvedeného zákona,
    • písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy pre deti s autizmom,
    • súhlas so spracovávaním osobných údajov podľa §13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z.z.“),
    • čestné vyhlásenie podľa § 15a ods.7 zákona č. 138/2019 Z.z. o bezúhonnosti, skutočnosti, že voči uchádzačovi nie je vznesené obvinenie a skutočnosti, že na jeho osobu nie je podaná obžaloba.

     

    Prihlášku a požadované doklady do výberového konania je potrebné doručiť na adresu:

     

    Spojená škola

    Vojenská 13, 040 01  Košice

     

    v zalepenej obálke s uvedením adresy odosielateľa  s označením „Výberové konanie – Materská škola pre deti s autizmom, Vojenská 13, Košice – NEOTVÁRAŤ.“

     

    Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne, nebudú zaradené do výberového konania. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. na prezentačnej pečiatke Spojenej školy, Vojenská 13, Košice. Prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované podmienky, bude písomne oznámený termín a miesto výberového konania.

     

    Úspešný kandidát predloží na účel preukazovania bezúhonnosti podľa § 3 ods. 4 zákona č. 552/2003 Z.z. údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov podľa § 13 zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

     

                                                                                                                                                                 Mgr. Iveta Baková

                                                                                                                                                                      riaditeľka školy

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     


     

     

     

     

   • zatiaľ žiadne údaje