• Pracovné ponuky

   • Voľné miesta na našej škole

   • SPOJENÁ  ŠKOLA, Vojenská 13, 040 01 Košice

     

    Informácia o voľnom pracovnom mieste

     

    V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138 /2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

     

    Názov a adresa zamestnávateľa: Spojená škola, Vojenská 13, Košice 040 01

     

    Kategória voľného pracovného miesta: pedagogický asistent

     

    Kvalifikačné predpoklady: v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

     

    Požadované doklady:

    • žiadosť o prijatie do zamestnania
    • profesijný životopis
    • súhlas so spracovaním osobných údajov
    • kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní,

    Iné požiadavky po vyzvaní:

    • zdravotná spôsobilosť
    • ovládanie štátneho jazyka
    • bezúhonnosť

     

    Nástup do zamestnania: 20.02.2023

     

    Nástupný plat pedagogického zamestnanca podľa Zákona 553/2003 Z.z. v závislosti od platovej triedy + zvýšenia platovej tarify podľa započítanej praxe.

     

    Pracovný pomer je na dobu určitú do 31.08.2023, s 3 mesačnou skúšobnou dobou, neskôr s možnosťou trvalého pracovného pomeru.

     

    Všetky potrebné doklady  zašlite poštou alebo  na e – mail spojvojke@gmail.com  

    do 16.02.2023.

     

    Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

    Kontakt: 055/7294944; 0911 868 607, e - mail: spojvojke@gmail.com

     

     

    Košice, 09.02.2023                                                   Mgr. Iveta Baková, riaditeľka školy

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     

    SPOJENÁ  ŠKOLA, Vojenská 13, 040 01 Košice

     

    Informácia o voľnom pracovnom mieste

     

    V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138 /2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

     

    Názov a adresa zamestnávateľa: Spojená škola, Vojenská 13, Košice 040 01

    Kategória voľného pracovného miesta: vychovávateľ / ka v školskom klube detí

     

    Kvalifikačné predpoklady: v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

     

    Požadované doklady:

    • žiadosť o prijatie do zamestnania
    • profesijný životopis
    • súhlas so spracovaním osobných údajov
    • kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní,

    Iné požiadavky po vyzvaní:

    • zdravotná spôsobilosť
    • ovládanie štátneho jazyka
    • bezúhonnosť

     

    Nástup do zamestnania: 13.03.2023

     

    Nástupný plat pedagogického zamestnanca podľa Zákona 553/2003 Z.z. v závislosti od platovej triedy + zvýšenia platovej tarify podľa započítanej praxe.

     

    Pracovný pomer je na dobu určitú do 31.08.2023 (zastupovanie počas dlhodobej PN),

    s 3 mesačnou skúšobnou dobou, neskôr s možnosťou trvalého PP.

     

    Všetky  potrebné doklady  zašlite poštou alebo  na e – mail spojvojke@gmail.com  

    do 01.03.2023.

     

    Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

    Kontakt: 055/7294944; 0911 868 607, e - mail: spojvojke@gmail.com

    Košice, 09.02.2023                                                   Mgr. Iveta Baková, riaditeľka školy

     

     

     

     

     

     

   • zatiaľ žiadne údaje